Privātuma politika

Vispārīgie noteikumi

Šī Privātuma politika apraksta, kā SIA “MBD” Latvia (turpmāk saukti arī – “Datu pārzinis”) iegūst, apstrādā un glabā personas datus, ko iegūst no saviem klientiem un personām (turpmāk saukti – “Datu subjekts” vai “Jūs”).

Personas dati ir jebkura informācija attiecībā uz identificētu vai identificējamu fizisku personu, t. i., Datu subjektu. Apstrāde ir jebkura ar personas datiem saistīta darbība, piemēram, iegūšana, ierakstīšana, pārveidošana, izmantošana, skatīšana, dzēšana vai iznīcināšana.

Datu pārzinis ievēro tiesību aktos paredzētos datu apstrādes principus un spēj apstiprināt, ka personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem.
Izmantojot mūsu tīmekļa vietni vai Pakalpojumus, Jūs piekrītat šai Politikai un apstiprināt, ka esat iepazinies un sapratis tās noteikumus.

Mēs veicam personas datu apstrādi atbilstoši šai Politikai un attiecīgajiem normatīvajiem aktiem, t.sk. Fizisko personu datu aizsardzības likumam un Vispārīgajai Datu Aizsardzības Regulai (2016/679) (turpmāk – “VDAR”).

Personas datu iegūšana, apstrāde un glabāšana

Personu identificējošu informāciju Datu pārzinis iegūst, apstrādā un glabā, galvenokārt izmantojot e-pastu.

Apmeklējot interneta vietni www.mbd.lv, Jūs piekrītat, ka jebkura sniegtā informācija tiek izmantota un pārvaldīta atbilstoši Privātuma politikā noteiktajiem mērķiem.

Datu subjekts ir atbildīgs par to, lai iesniegtie personas dati būtu pareizi, precīzi un pilnīgi. Apzināta nepatiesas informācijas sniegšana tiek uzskatīta par mūsu Privātuma politikas pārkāpumu. Datu subjektam ir pienākums nekavējoties paziņot Datu pārzinim par jebkurām izmaiņām iesniegtajos personas datos.

Datu pārzinis nav atbildīgs par zaudējumiem, kas nodarīti Datu subjektam vai trešajām personām, ja tie radušies nepatiesi iesniegtu personas datu dēļ.

Klientu personas datu apstrāde

Datu pārzinis var apstrādāt šādus personas datus:

 • Vārds, uzvārds;
 • Kontaktinformācija (e-pasta adrese un/vai tālruņa numurs);
 • Jebkuru citu informāciju, kura iesniegta, sazinoties ar mums.

Papildus iepriekšminētajam, Datu pārzinim ir tiesības pārbaudīt iesniegto datu precizitāti, izmantojot publiski pieejamos reģistrus.

Personas datu apstrādes juridiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a), b), c) un f) apakšpunkts:

a) datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem;
b) apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;
c) apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu;
d) apstrāde ir vajadzīga pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai, izņemot, ja datu subjekta intereses vai pamattiesības un pamatbrīvības, kurām nepieciešama personas datu aizsardzība, ir svarīgākas par šādām interesēm, jo īpaši, ja datu subjekts ir bērns.

Datu pārzinis glabā un apstrādā Datu subjekta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no zemāk norādītajiem kritērijiem:

 • Personas dati nepieciešami tiem nolūkiem, kam tie saņemti;
 • Kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Datu pārzinis un/vai Datu subjekts var realizēt savas leģitīmās intereses, kā piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā;
 • Kamēr pastāv juridisks pienākums datus glabāt, kā piemēram, saskaņā ar Grāmatvedības likumu;
 • Kamēr ir spēkā Datu subjekta piekrišana attiecīgajai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits personas datu apstrādes likumīgs pamats.

Izbeidzoties šajā punktā minētajiem apstākļiem, izbeidzas arī Datu subjekta personas datu glabāšanas termiņš un visi attiecīgie personas dati tiek neatgriezeniski izdzēsti no datoru sistēmām un elektroniskajiem un/vai papīra dokumentiem, kas saturējuši attiecīgos personas datus vai arī šie dokumenti tiek anonimizēti.

Pēc pieprasījuma mēs varam nodot Jūsu personas datus valsts un tiesībsargājošajām iestādēm, lai nepieciešamības gadījumā aizstāvētu savas juridiskās intereses, sastādot, iesniedzot un aizstāvot juridiskas prasības.

Apstrādājot un glabājot personas datus, Datu pārzinis īsteno organizatoriskos un tehniskos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu aizsardzību pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, mainīšanu, izpaušanu un jebkādu citu nelikumīgu apstrādi.

Datu subjekta tiesības

Saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu un Latvijas Republikas tiesību aktiem Jums ir tiesības:

 • Piekļūt saviem personas datiem, saņemt informāciju par to apstrādi, kā arī pieprasīt Jūsu personas datu kopiju elektroniskā formātā un tiesības uz šo datu nodošanu citam pārzinim (datu pārnesamība);
 • Pieprasīt labot nepareizus, neprecīzus vai nepilnīgus personas datus;
 • Dzēst savus personas datus (“tikt aizmirstam”), izņemot gadījumus, kad likums pieprasa saglabāt datus;
 • Atsaukt savu iepriekš sniegto piekrišanu personas datu apstrādei;
 • Ierobežot savu datu apstrādi – tiesības pieprasīt, lai mēs īslaicīgi pavisam pārtraucam apstrādāt visus Jūsu personas datus;
 • Vērsties Datu valsts inspekcijā

Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu varat iesniegt, iesūtot pieprasījumu elektroniski, rakstot uz e-pasta adresi info@mbd.lv.

Nobeiguma noteikumi

Šī Privātuma politika izstrādāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), kā arī Latvijas Republikas un Eiropas Savienības spēkā esošajiem likumiem.

Datu pārzinim ir tiesības veikt izmaiņas vai papildinājumus Privātuma politikā jebkurā brīdī un bez iepriekšēja brīdinājuma. Labojumi stājas spēkā pēc to publicēšanas mājas lapā www.mbd.lv.

PERSONAS DATU APSTRĀDEI IZMANTOTĀS SĪKDATNES

Sīkdatne ir neliels teksta fails, kuru mūsu tīmekļa vietne saglabā Jūsu datorā vai viedierīcē. Sīkdatne atceras Jūsu veiktās darbības un izdarītās izvēles, kā arī ļauj mums nodrošināt Jums vislabāko pieredzi, apmeklējot mūsu tīmekļa vietni. Bez sīkdatnēm pilnīga tīmekļa vietnes darbība nebūtu iespējama.

Mēs izmantojam pastāvīgās sīkdatnes: Google Analytics (“_ga”) sīkdatnes tiek lietotas, lai uzlabotu mūsu tīmekļa vietni, analizējot lietotāja paradumus. Šīs sīkdatnes nodrošina mūs ar tādu informāciju kā tīmekļa vietnes apmeklētāju skaitu, apmeklētās tīmekļa vietnes sadaļas un mūsu tīmekļa vietnē kopējo patērēto laiku. Visa informācija, ko apkopo pastāvīgās sīkdatnes, ir anonīma, un pēc tās nav iespējams Jūs identificēt kā fizisku personu. “_ga” sīkdatnes uzglabājas divus gadus.

Sistēmas sīkdatne “mbd_session”. Šo sīkfailu izmanto, lai noteiktu apmeklējuma ilgumu tīmekļa vietnē no brīža, kad apmeklētājs ienāk tīmekļa vietnē, līdz brīdim, kad apmeklētājs iziet no vietnes vai aizver pārlūkprogrammu. Šī sīkdatne uzglabājas trīsdesmit minūtes.

Lielākā daļa pārlūkprogrammu ļauj Jums kontrolēt sīkdatņu izmantošanu, veicot konkrētus uzstādījumus. Ja nevēlaties saņemt sīkdatnes, Jūs varat iestatīt, lai pārlūkprogramma noraida visas sīkdatnes vai nosūta brīdinājumu par sīkdatnes instalēšanu.

Vairāk informācijas par to, kā pārvaldīt sīkdatnes populārākajās pārlūkprogrammās, atradīsiet šajās saitēs: Internet Explorer; Chrome; Firefox; Safari; Opera.

Pastāstiet mums, par kuru pakalpojumu jūs vēlaties saņemt vairāk informācijas, un mēs ar jums sazināsimies.

Sazinies ar mums